run

การจัดการธุรกิจยุคใหม่ ยินดีต้อนรับค้า....การจัดการธุรกิจยุคใหม่ ยินดีต้อนรับค้า...การจัดการธุรกิจยุคใหม่ ยินดีต้อนรับค้า.การจัดการธุรกิจยุคใหม่ ยินดีต้อนรับค้า...

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม

บลูม (Bloom.1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้น ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives

(อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 :72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)
อ่านต่อ

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม

บลูม (Bloom.1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้น ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives

(อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 :72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)
อ่านต่อ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  เพิ่มชาติ 
ชื่อเล่น  lucky  ภูมิลำเนา  ลำปาง
สังกัด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษา  ปริญญาโท  MIB  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน 
           -  ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป      
           -  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาระงาน  กำลังทำวิจัย  การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมกลุ่มไม้พลอง และสอนภาคปกติ  9  คาบ  ภาคพิเศษ  19  คาบ
รายวิชาที่สอน  เทอม 1/2554
           -  สัมมนาปัญหาการจัดการ
           -  องค์การและการจัดการ
           -  พฤติกรรมองค์การ